Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pitný režim - nařízení vlády

Ochranné nápoje - legislativa

Jaké nápoje jsou v rámci pitného režimu při práci nevhodné?

1) nápoje sycené CO2
CO2 je odpadní látkou metabolismu a organismus zbytečně zatěžuje
• CO2 působí močopudně, takže organismus nezavodní, spíš urychlí odvodnění.
• Někteří lidé nápoje s CO2 špatně snášejí a reagují trávicími potížemi.
2) Špatně skladované balené nápoje (balený nápoj je nutné skladovat v chladném zastíněném prostoru
3) Káva, kakao, silný čaj, sladké limonády, kolové nápoje, alkohol ( i pivo )

 

Co jsou ochranné nápoje?

Ochranné nápoje jsou nápoje, kterými pracující doplňují ztrátu tekutin a minerálních látek. Ochranné nápoje mají nahradit 70% tekutin, ztracených za pracovní směnu. Zbývající ztráty tekutin musí každý nahradit vlastním přičiněním a pít po celý den. Množství potřebných tekutin je jedna desetina vlastní váhy
Doporučené parametry ochranného nápoje dle Ministerstva zdravotnictví:
• Teplota: v létě 16 °C (min 10 °C), v zimě 20 až 25 °C (min. 16 °C)
• Obsah cukrů: méně než 2,5 obj. %
• Obsah minerálních látek: podobný jako v potu – 1 %
• Obsah vitaminů: není nutný ale je doporučený
• Chuťové vlastnosti: takové, aby byl ochotně přijímán
• Optimální hodnoty hlavních minerálních látek:
Ca2+ > 40-80 mg/l; Mg2+ > 20 mg/l; K+ > 1 mg/l;

Na+< 20 mg/l; Cl- < 25 mg/l; SO42-< 240 mg/l;

 

 ( NO3- < 10 mg/l.*) - dusičnany

*) DUSIČNANY se mohou v lidském těle redukovat na zdraví přímo škodlivé dusitany, které ve vyšší než normované koncentraci mohou způsobovat metamoglobinémii /odmítají krvi kyslík/. Rovněž tak se předpokládá jejich biotransformace na karcinogenní nitozamíny.

 

 

Doporučené minimální množství ochranného nápoje je 1,5 litru za směnu, při extrémních venkovních podmínkách až 2,5 litru za směnu (doplňování tekutin samozřejmě má pokračovat i po ukončení pracovní směny). 

 

Kde se vzaly ochranné nápoje?

Povinnost poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje při práci spojené s nepříznivými tepelně vlhkostními podmínkami je zaměstnavateli uložena ustanovením § 104 odst. (6) Zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a § 7 odst. (1)

Zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 

Kde jsou řešeny podmínky poskytování ochranných nápojů?

Podmínky pro poskytování ochranných nápojů a rozsah jejich poskytování jsou upraveny v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění

Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění předchozí právní předpis.

 

Jaké jsou daňové souvislosti poskytování ochranných nápojů?

Výdaje spojené s pořízením ochranných nápojů a pitné vody, které je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům podle zákoníku práce za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, JSOU výdaji daňovými v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 a § 24 odst. 2 písm. p) Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Na straně zaměstnanců se jedná o příjem, který není předmětem daně podle § 6 odst. 7 písm. b) zákona.
Každý zaměstnavatel má za povinnost zajistit zásobení pracoviště pitnou vodou pro potřeby pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance. Naproti tomu povinnost poskytnout ochranný nápoj ukládá zákon pouze v určitých případech.
Zaměstnavatel je povinen evidovat poskytování ochranných nápojů a prokázat jejich poskytnutí oprávněným osobám v předepsaném objemu dle prováděcího předpisu.
Daňovým nákladem NEJSOU dle § 25 odst. 1 písm.zn) nealkoholické nápoje poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti.

Kdy se ochranné nápoje poskytují?

Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů
1) K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70% tekutin a minerálních látek ztracených z organizmu za osmihodinovou směnu potem a dýcháním, pokud v tomto nařízení není stanoveno jinak. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Při ztrátě tekutin z organizmu potem a dýcháním nepřesahující hygienický limit 1,25 litru za osmihodinovou směnu se ochranný nápoj neposkytuje.
2) Náhrada ztráty tekutin a minerálních látek prostřednictvím ochranného nápoje se uplatňuje v případě, že jde o práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 do třídy IIb a vyšší nebo je-li měřením doloženo, že při dané práci dochází ke ztrátě tekutin vyšší než hygienický limit podle odstavce 1.
3) V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 do třídy IIb nebo IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje balená přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, balená pramenitá voda nebo balená kojenecká voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných balených vod.
4) U prací zařazených podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 do tříd IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací.
5) Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se dále poskytuje při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie čtvrté.
6) Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na:
a) pracovišti, kde musí být udržována operativní nebo výsledná teplota nižší, než je teplota upravená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 3, nebo
b) venkovním pracovišti, na němž korigovaná teplota vzduchu je nižší než 4 °C.

Třídy práce a požadavky na teplotu pro poskytování ochranného nápoje při zátěži teplem

Rozdělení nápojů do skupin podle obsahu rozpuštěných látek (mineralizace)

• velmi silně mineralizované > 5000 mg/litr
• silně mineralizované 1500 až 5000 mg/litr
• středně mineralizované 500 až 1500 mg/litr
• slabě mineralizované 50 až 500 mg/litr
• minimálně mineralizované < 50 mg/litr

POZOR! Mineralizace není tvrdost vody, tu určuje součet Ca a Mg